© Editorial UOC 87 La competència del traductor
La interferència no es dóna únicament en el procés de la producció del
TD, sinó també en el procés de recepció del TO, si bé l’error es manifesta
com a desviació de la norma en el TD.
La llengua dominant en la traducció és l’LO, i per això, tret del cas dels fal-
sos amics, és la que interfereix amb l’LD, fins i tot en el cas que l’LO sigui
una llengua estrangera, i l’LD la llengua materna.
3.1. La interferència en la recepció del TO
El primer tret distintiu que hem assenyalat és que la interferència afecta la recep-
ció del TO, si bé es manifesta com a error en el TD. Podem distingir dos tipus d’in-
correcció en la recepció del TO, que donen lloc a dos tipus d’error:
els falsos amics
les falses correspondències biunívoques.
3.1.1. Els falsos amics
Els falsos amics, o parònims interlingüístics, són els mots que en dues llen-
gües tenen formes gràfiques i/o fonològiques semblants però significats diferents.
Aquests «falsos amics» ens juguen males passades no sols en la traducció inver-
sa, quan produïm un text en la llengua estrangera, sinó també en la traducció
directa, quan produïm un text en la llengua materna. Un dels exemples més cone-
guts d’aquest fenomen és la traducció del títol del llibre de l’escriptora angle-
sa Jane Austen Sense and Sensibility pel castellà Sentido y sensibilidad. Aquest
títol no té gaire «sentit» si recordem que l’autora pretenia caracteritzar les per-
sonalitats de dues germanes (diem d’una persona que té sensibilitat, però no que
té sentit), de manera que una traducció més acostada seria Sensatez y sensibili-
dad. A errors semblants de comprensió ens poden portar per exemple argument
(angl.), que no vol dir «argument» sinó «discussió», o irritieren (al.), que no vol
dir «irritar» sinó «desconcertar». Així, doncs, ens podem preguntar com és pos-
sible que, atesa la «distància» semàntica entre «sentido» i «sensatez», entre
«argument» i «discussió» o entre «irritar» i «desconcertar», algú pugui traduir
l’un per l’altre.
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 87