© Editorial UOC 77 La competència del traductor
nismes mentals implicats en ambdós fenòmens: mentre que la interferència seria
involuntària i inconscient, l’alternança lingüística seria voluntària i conscient, però,
a més a més, es produiria en situacions rellevants per al parlant i els seus inter-
locutors. En el cas dels nostres dos exemples, podem pensar que l’autor o auto-
ra de la carta no hauria emprat les expressions «seny», «com el Vallès no hi ha
res», o «cap i casal» en una carta a un mitjà de comunicació francès, per exem-
ple; d’altra banda, hem de pensar que el col·laborador del diari Avui no ha emprat
«Sierra», «heavy» o «juke-box» per equivocació, sinó deliberadament.
La idea que el mecanisme de l’alternança lingüística s’usa de manera delibe-
rada i conscient ens permet d’entendre’l com el mecanisme psicolingüístic bàsic
de la traducció. En efecte, el traductor alterna conscientment i voluntàriament
les dues llengües, però amb dos trets específics:
L’alternança lingüística va acompanyada d’una alternança d’habilitats, ja que
el traductor essencialment comprèn en una llengua i s’expressa en l’altra.
La capacitat d’alternança lingüística experimenta un canvi qualitatiu: la capa-
citat d’expressió en la llengua terminal no es limita a una sola opció, sinó
que el traductor produeix diverses solucions entre les quals selecciona la més
adient per al context.
Podem concloure que la condició de bilingüe és la base de la competència tra-
ductora en la mesura que amb una segona llengua adquirim unes habilitats lin-
güístiques, reestructurem la nostra memòria i adquirim el mecanisme de l’alter-
nança lingüística. Ara bé, la condició de bilingüe no és suficient per a dur a terme
tots els processos mentals implicats en la traducció; és per això que distingim entre
traductor novell i traductor expert.
2. La competència traductora
Com hem vist en el capítol «Qüestions de la teoria de la traducció», un dels
actuals paradigmes de la traducció s’ocupa del procés mental del traductor i dels
coneixements que ha de tenir per a dur a terme aquest procés. Com a resultat d’a-
quests estudis s’obtenen models del procés de la traducció i models de la com-
petència traductora. En el capítol «Qüestions de la teoria de la traducció» ens
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 77