Significant Significat
Significació
Esquema 1. La relació entre significant i significat
Significant L1 Significat L2
Significat
Esquema 2. La traducció com a intercanvi lingüístic
© Editorial UOC 56 Teoria i pràctica de la traducció
4. Els principals paradigmes de la teoria de la traducció
Com qualsevol fenomen complex, la traducció pot ser tractada des de molts
punts de vista, de manera que s’obtenen explicacions molt heterogènies, i, a
vegades, fins i tot aparentment contradictòries. En aquest apartat tractarem de sin-
tetitzar les quatre aproximacions teòriques que podem considerar fonamentals i
més persistents al llarg de la història de la traducció. De cada línia teòrica estu-
diarem el concepte implícit o explícit de llenguatge en què es basa, el concepte
de traducció que se’n deriva, i algunes de les principals conseqüències que se’n
desprenen per a la consideració de la tasca del traductor i per a la relació entre el
text d’origen i el text de destinació.
4.1. La traducció com a operació d’intercanvi lingüístic
Aquesta aproximació es basa en un concepte del llenguatge segons el qual la
llengua està constituïda per elements, les paraules o significants, que represen-
ten elements de la realitat extralingüística, el significat. Aquesta relació es deno-
mina significació i es considera estable i objectiva, és a dir, no subjecta a varia-
cions degudes a la interpretació subjectiva dels parlants. La relació entre significant
i significat es pot representar segons l’esquema següent:
En aquest marc teòric, traduir vol dir intercanviar els significants d’una llen-
gua pels significants d’una altra i deixar invariat el significat, tal com es represen-
ta en l’esquema següent:
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 56