© Editorial UOC 44 Teoria i pràctica de la traducció
Si l’ús de determinats patrons sintàctics en els textos traduïts està en cor-
relació amb la llengua de la qual han estat traduïts.
Si la riquesa lèxica dels textos originals és superior o inferior a la dels tex-
tos traduïts.
Els corpus comparables
Per a aquest tipus d’estudis es fan servir el que s’ha anomenat corpus comparables, és
a dir, corpus de textos originals i de textos traduïts, per a diferenciar-los dels corpus
paral·lels. Per a analitzar-los s’apliquen igualment programes de concordances.
1.3. Els estudis aplicats
Aquesta mena d’estudis tenen com a finalitat no sols servir de «corretja de trans-
missió» de la teoria, amb una funció purament subordinada, sinó també propor-
cionar dades i plantejar problemes als estudis teòrics. Els principals àmbits dels
estudis aplicats són els següents:
La didàctica de la traducció (continguts i progressió de la matèria en els cen-
tres dedicats a la formació de traductors, mètodes d’ensenyament, sistemes
d’avaluació, etc.)
La producció d’eines per al traductor (diccionaris, programes de traducció
assistida per ordinador, programes de traducció automàtica, etc.).
La crítica de traduccions.
D’aquesta breu presentació dels objectes de la teoria de la traducció es desprèn
que aquesta disciplina abasta un ventall molt ampli de temes i que aplica mèto-
des i conceptes de ciències molt diverses.
En aquest capítol ens concentrarem en les aportacions de dos d’aquests àmbits
d’estudi: els principis generals de la traducció i la història de la traducció. En pri-
mer lloc, ens ocuparem del paper de la interpretació i de la traducció en la his-
tòria mitjançant algunes fites, i a continuació ens ocuparem de les principals
línies teòriques de la traducció.
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 44