© Editorial UOC 41 Qüestions de la teoria de la traducció
1.1. Els principis generals de la traducció
Determinar els principis generals de la traducció vol dir, en síntesi, determinar
allò que tenen en comú totes les modalitats de mediació lingüística que hem vist en
el capítol anterior; això vol dir que aquests principis haurien de permetre d’explicar
amb les mateixes eines conceptuals fenòmens tan diversos com ara la interpretació
simultània i la subtitulació, o la traducció humana i la traducció automàtica. Heus
aquí algunes de les preguntes que es planteja la teoria general de la traducció:
Com es pot descriure el procés de la traducció?
Què és allò que fa possible la traducció?
Quins factors lingüístics i extralingüístics influeixen en el procés de la tra-
ducció?
Quins són els límits de la traducció?
Quines són les limitacions de la traducció?
Quins mètodes o procediments generals es poden aplicar per a resoldre
problemes de traducció?
De fet, totes aquestes preguntes es poden resumir en una sola: què és el que
fa que puguem qualificar un determinat fenomen de «traducció»? Cal advertir d’an-
tuvi que la resposta a aquestes preguntes depèn en gran mesura de la teoria del
llenguatge a partir de la qual es tracten aquestes qüestions, com podrem compro-
var en l’apartat 4, quan ens ocuparem de les principals línies de pensament de
la teoria de la traducció.
Ara bé, si els principis generals permeten de determinar què tenen en comú acti-
vitats tan diverses com la interpretació simultània o la subtitulació, és obvi que d’al-
tra banda són insuficients per a donar compte dels seus trets específics. D’aquí la neces-
sitat de desenvolupar lleis o principis parcials i de definir objectes particulars.
1.2. Els estudis descriptius
L’àmbit dels estudis descriptius és el camp en el qual tradicionalment s’han
concentrat més treballs de reflexió sobre la traducció. Aquests treballs tenen dues
classes de fonts:
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 41