© Editorial UOC 40 Teoria i pràctica de la traducció
tació. Aquesta síntesi ens permetrà de començar a familiaritzar-nos amb alguns
dels problemes dels quals s’ocupa la teoria de la traducció. En aquest repàs dei-
xarem de banda de moment el paper de la traducció en la cultura catalana, que
estudiarem en el capítol «La traducció en la cultura catalana».
Ja hem vist en el darrer apartat del capítol «Aspectes de la pràctica de la tra-
ducció» que la funció de la teoria és explicar els fenòmens que es poden relacio-
nar amb la traducció. Aquestes explicacions es formulen des de sistemes de creen-
ces o paradigmes. En aquest capítol estudiarem quatre paradigmes de la traducció:
el paradigme lingüístic, el paradigme comunicacional, el paradigme cultural i el
paradigme cognitiu. En aquest estudi ens serviran de fil conductor els quatre
aspectes que considerem fonamentals d’una teoria de la traducció:
La definició de traducció.
La teoria del llenguatge en la qual es basa aquesta definició.
El paper del traductor.
La relació entre TO i TD.
1. L’objecte de la teoria de la traducció
Si seguim una proposta ja clàssica de J. S. Holmes (1988), la disciplina que ano-
menem teoria de la traducció té tres grans àmbits d’estudi:
1) La definició de principis generals que abastin tots els fenòmens relacionats
amb la traducció.
2) La descripció dels fenòmens relacionats amb la traducció com a producte
i procés que és.
3) Els estudis aplicats.
En termes molt generals podem dir que el primer àmbit se centra en l’establi-
ment dels principis generals i comuns que governen les diverses modalitats de la
traducció. El segon àmbit se centra en l’observació directa dels traductors i dels intèr-
prets en el moment de dur a terme la seva activitat, en la descripció dels produc-
tes d’aquestes activitats, i en l’observació de la seva funció en la cultura recepto-
ra. Finalment, el tercer àmbit té com a objecte comprovar les possibilitats d’aplicació
dels dos primers àmbits, però també de proporcionar-los dades de la realitat.
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 40