Disseny de la col·lecció: Editorial UOC
Primera edició en llengua catalana: setembre 2012
Primera edició en format digital: maig 2013
© Montserrat Bacardí Tomàs, Ona Domènech Bagaria, Cristina Gelpí Arroyo,
Marisa PresasCorbella, del text.
© Editorial UOC, d’aquesta edició.
Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona
http://www.editorialuoc.cat
Realització editorial: Carrera Escartín, S.L.
ISBN: 978-84-9029-838-1
Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i de la coberta, no pot ser
copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és
elèctric, com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia, o per altres mètodes, sense
l’autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.