Estopà Anna; García, Cristina (2003). Manual de llenguatge judicial (en línia).
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia.
García de Toro, Cristina (2009). La traducción entre lenguas en contacto. Catalán y
español. Frankfurt am Main: Peter Lang.
García de Toro, Cristina; Hurtado, Amparo (1999). «La ensenanza de la traduc-
cion entre lenguas maternas». A: Hurtado, Amparo (dir.) (1999) Enseñar a
traducir. Madrid: Edelsa. Pàg. 121-37.
Grup d’Antropologia Lingüística de la Universitat de Barcelona (2006). «Per què
en diem gènere quan volem dir sexe?». Revista d’Igualada, 23. [en línia]
Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2011. [en línia]
Jordana, Cèsar August (1968). El català i el castellà comparats. Barcelona:
Barcino.
Majúscules i minúscules. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de
la Presidència, 2004. (Criteris Lingüístics, 1) [en línia]
Mestres, Josep M.; Guillén, Josefina (2004). Diccionari d’abreviacions. Abreviatures,
sigles i símbols. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. (Diccionaris complemen-
taris)
Mestres, Josep M. et al. (2009). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. (4a ed.).
Vic: Eumo Editorial, UB, UPF, Rosa Sensat.
Payrató, Lluís (1985). La interferència lingüística. Comentaris i exemples català-cas-
tellà. Barcelona: Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Pujol, Josep M.; Solà, Joan (2000). Ortotipografia: manual de l’autor, l’autoeditor i
el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna.
Rodríguez-Vida, Susana (1997). Catalán-castellano: frente a frente. Barcelona:
Inforbook’s.
Ruaix i Vinyet, Josep (1994). Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’a-
vui (vol. 1). Moià: Josep Ruaix i Vinyet.
Ruaix i Vinyet, Josep (1994). Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’a-
vui (vol. 2). Moià: Josep Ruaix i Vinyet.
Xirinachs, Marta (1997). «La traducción como instrumento de normalización
lingüística». Senez. Itzulpen Aldizkaria (núm. 19, pàg. 25-40).
© Editorial UOC 224 Teoria i pràctica de la traducció
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 09:00 Página 224