Pino Romero, J. del (1999). Guía práctica del estudiante de interpretación. Madrid:
Playor.
Quer, J. (2005). Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana (LSC) CD-ROM
(Català-Castellano-English). Barcelona: DOMAD.
San Ginés Aguilar, P.; Ortega Arjonilla, E. (1997): Introducción a la traducción jurí-
dica y jurada (inglés-español) (2a. ed.). Granada: Comares.
Shutlework, M.; Cowie, M. (1997). Dictionary of Translation. Manchester: St.
Jerome.
Somers, H. (ed.) (2003). Computers and Translation: A translator’s guide. Amsterdam:
John Benjamins.
Televisió de Catalunya (1997). Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. Barcelona:
Edicions 62.
Torre, E. (1994). Teoría de la traducción literaria. Madrid: Síntesis.
Bibliografia capítol II
Bibliografia bàsica
Delisle, J.; Woodsworth, J. (ed) (1995). Les traducteurs dans l’histoire. Ottawa: Les
Presses Universitaires d’Ottawa. (Versió en anglès: Translators through History.
Amsterdam, Filadèlfia: John Benjamins.)
L’obra repassa els diversos papers que han representat els traductors i els intèr-
prets en la història de la cultura i de les relacions entre pobles: «Els traduc-
tors, inventors d’alfabets», «Els traductors, constructors de llengües nacio-
nals», «Els traductors, artesans de literatures nacionals», «Els traductors,
difusors de coneixements», «Els traductors, actors en el teatre del poder»,
«Els traductors, propagadors de religions», «Els traductors, importadors de
valors», «Els traductors, redactors de diccionaris», «Els intèrprets, testimo-
nis privilegiats de la història».
Gallén, E.; Llanas, M.; Ortín, M.; Pinyol i Torrens, R.; Quer, P. (2000). L’art de tra-
duir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història. Vic: Eumo.
Primer recull de textos de traductors traduïts al català. Els textos s’agrupen
en cinc períodes: «De l’antiguitat a l’humanisme», «Del renaixement a l’è-
poca de les belles infidels», «Neoclàssics i il·lustrats», «El segle romàntic»,
«La primera meitat del segle XX». Per a cadascun dels períodes s’inclou
© Editorial UOC 217 Bibliografia
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 09:00 Página 217