Capítol VI
La traducció en la cultura catalana
Montserrat Bacardí Tomàs
Introducció
Aquest capítol es divideix en dos grans blocs, si bé hem volgut donar més relleu
al primer. Ens semblava indispensable, a la fi d’aquest curs introductori a la
«Teoria i pràctica de la traducció», d’oferir unes pinzellades sobre algunes de les
fites de la història de la traducció en llengua catalana. No pretenem pas, en tan
poc espai, de presentar un panorama exhaustiu, sinó, tan sols, resseguir-ne esque-
màticament el fil evolutiu. Per això, sovint ens haurem d’acostar a la història de
la literatura i a la història de la llengua, les principals matèries que fins ara –sem-
pre d’una manera tangencial– han tractat aspectes de la història de la traducció.
No cal dir que són, totes, indissociables.
El segon bloc es fixa en l’altra cara de la moneda: la traducció d’autors cata-
lans a altres llengües, un aspecte que tampoc –fora d’unes quantes excepcions–
no ha estat gaire aprofundit. Parem esment en quatre casos que es poden consi-
derar insignes pel nombre de versions de què han estat objecte i per l’influx que
de vegades han exercit en altres cultures.
© Editorial UOC 181 La traducció en la cultura catalana
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 181