Quan el símbols acompanyen nombres, hi ha d’haver un espai entre l’última
xifra del nombre i el símbol que la segueix, tot i que el signe % es pot escriure sepa-
rat o enganxat a la xifra precedent. Ex.: 95 m (metres), 5% (per cent). I són inva-
riables pel que fa al plural. Ex.: 10 km (quilòmetres).
3.4. Criteris de traducció de noms propis i denominacions oficials
Un dels aspectes que sovint planteja vacil·lacions en el traductor és el de la
traducció dels noms propis i de les denominacions oficials. Davant el creixent grau
d’internacionalització i de multilingüisme del nostre entorn, és difícil decidir
quins noms propis cal traduir i quins no, perquè sovint el criteri adequat es basa
en l’ús sancionat per la tradició, i el problema rau a conèixer aquesta tradició.
Pel que fa al català, es considera la Gran Enciclopèdia Catalana com la font de
consulta adequada per esbrinar si un topònim o antropònim d’una altra llengua
té o no una traducció catalana tradicional. Per exemple, si consultem l’Enciclopèdia
(en línia), hi trobarem topònims com Villaconejos (Madrid) o Las Palmas de Gran
Canaria (Canàries), que no tenen traducció en català i, per tant, consten amb la
forma original, al costat d’altres formes traduïdes com Múrcia (Murcia) o Bolonya
(Bologna), que tenen un ús tradicional en català.
Amb l’objectiu de disposar d’unes orientacions uniformes per a la traducció
entre el castellà i el català, la Generalitat de Catalunya, amb l’assessorament de
l’Institut d’Estudis Catalans, va elaborar uns criteris de traducció, que es recullen
a l’opuscle Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims (accessible en línia).
Aquests criteris de traducció són de necessària aplicació a la documentació de
l’Administració de la Generalitat i de tots els organismes que en depenen, i també
pretenen contribuir a donar resposta a les necessitats reals de qualsevol usuari de
la llengua i a perfeccionar la qualitat dels textos formals en la mesura que fan pos-
sible una solució homogènia per als dubtes que es plantegen en la traducció d’a-
quest tipus de noms i denominacions.
La proposta se subdivideix en tres apartats: noms referits a éssers animats, noms
referits a coses i noms referits a llocs. Aquest darrer apartat, que correspon a la topo-
nímia, incorpora, a tall de notes, les referències legals bàsiques que afecten la
toponímia catalana.
Els criteris estan redactats de manera que serveixen tant per traduir del cas-
© Editorial UOC 175 La traducció entre el castellà i el català
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 175