mès a les modes, a les convencions i el costums propis d’organismes i grups pro-
fessionals, i fins i tot al gust personal.
Tradicionalment, les majúscules inicials s’han utilitzat amb freqüència més
pel seu valor referencial que per la seva utilitat distintiva, i encara avui dia en
podem observar un ús sovint innecessari i incongruent. En aquest apartat us ofe-
rim alguns criteris generals sobre el tema, aplicables a diferents àmbits formals, basats
en les tendències minusculistes fomentades pels darrers moviments de renovació
i modernització de la redacció, que pretenen acabar amb l’ús abusiu de la majús-
cula que tradicionalment ha imperat en la redacció de textos de caire formal4.
L’ús de majúscules i minúscules té dues funcions: la funció demarcativa, que
indica la situació d’una paraula dins d’un text (majúscula inicial de text, o des-
prés de punt, per exemple), i la funció distintiva, que distingeix la naturalesa de
la paraula (un nom propi, per exemple, s’escriu amb majúscula inicial per aquest
motiu). És aquesta darrera funció la que genera més vacil·lacions entre els usua-
ris, i a la qual es refereixen els criteris que us comentem a continuació.
a) Es reserva l’ús de les majúscules per als noms propis de persones o entitats:
el senyor Antoni Brugalla
la Direcció General d’Universitats
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
el Jutjat de Primera Instància número 6 de Granollers
Si la designació d’una entitat és incompleta, també s’escriu amb majúscules:
la Generalitat (per la Generalitat de Catalunya)
b) Les denominacions genèriques s’escriuen sempre amb minúscula:
la direcció general competent en aquesta matèria
qualsevol caixa d’estalvis
el jutjat de guàrdia la nit de divendres
c) Els plurals utilitzen sempre les majúscules, encara que es tracti d’entitats
concretes:
les direccions generals del Departament de Justícia
els jutjats del partit judicial
els departaments de Cultura i d’Ensenyament
© Editorial UOC 169 La traducció entre el castellà i el català
4. Podeu ampliar la informació sobre l'ús de majúscules i minúscules consultant l'opuscle Majúscules
i minúscules editat per la Generalitat de Catalunya.
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 169