© Editorial UOC 16 Teoria i pràctica de la traducció
punt de vista que la llengua és un instrument de comunicació que cobra especial
importància la figura del traductor com a mediador que és entre dues cultures o
entre un autor d’una cultura i un receptor d’una altra cultura.
La intraductibilitat
La noció de la intraductibilitat es remunta, en la cultura occidental, al mite bíblic de
la Torre de Babel: plens de supèrbia els homes volien construir una torre que arribés
fins al cel, però Déu els va castigar «confonent les seves llengües» i fent impossible la
comunicació entre ells.
1.2. El paper del traductor
La idea que per a traduir n’hi ha prou amb un diccionari és representativa d’una
manera de concebre la tasca del traductor pràcticament com a «copista» del TO.
Si portem aquesta idea a l’extrem, el traductor és un autòmat que transcriu el text
d’origen. En aquesta tasca se li demana que sigui fidel a l’»esperit» del text d’o-
rigen, i moltes vegades també, a la «lletra».
És evident, però, que el traductor no es pot limitar a aplicar coneixements lin-
güístics, sinó que ha de recórrer a un ventall molt ampli de coneixements, com
ara coneixements de la matèria sobre la qual tradueix. D’altra banda, ha de conèi-
xer també els recursos de documentació que pot utilitzar en la seva tasca, per exem-
ple diccionaris molt diversos, però també textos paral·lels i altres fonts de docu-
mentació. Finalment, també cal tenir present que el procés de la traducció no és
un procés mecànic, sinó que en darrera instància és un procés de presa de deci-
sions conscients.
El concepte de fidelitat
Observem que el concepte de fidelitat és carregat de connotacions morals i socials: par-
lem de fidel espòs o esposa, però també de fidel servidor; aquestes connotacions s’han
incorporat a l’avaluació del traductor, que ha de ser «honrat» i posar-se «al servei» del
text d’origen.
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 16