En aquest cas, hem d’usar altres tipus de construccions gramaticals que pu -
guin fer aquesta funció adverbial, com ara les següents:
Després de l’aprovació de la Llei...
Un cop aprovada la Llei...
Amb l’aprovació prèvia de la Llei...
Molt freqüentment, l’aspecte temporal no és el més important en l’oració, i
l’ús de previ presenta valor instrumental, de manera que podem utilitzar, per
exemple: mitjançant, per mitjà...
b) L’ús anafòric de mateix
Mateix no és un pronom, és un adjectiu; per tant, cal que acompanyi sempre
un nom. L’únic valor pronominal de mateix és el que recull el Diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) amb el sentit de ‘la mateixa cosa’ (ex.: «Avui
et dic el mateix que et vaig dir ahir.» «Sempre fas el mateix.»). Molt sovint trobem
mateix utilitzat incorrectament com un element anafòric, tant en textos en cata-
là com en textos en castellà.
Per evitar l’ús incorrecte de mateix com a element anafòric tenim diverses
opcions: suprimir-lo, substituir-lo per un pronom feble o un demostratiu, o refor-
mular la frase, com podem veure en els exemples següents:
Supressió:
* Avui s’ha fet l’inventari. El resultat del mateix ha estat que no s’ha tro-
bat a faltar res.
Avui s’ha fet l’inventari. El resultat ha estat que no s’ha trobat a faltar
res.
Substitució:
* Es va presentar tard a la reunió i va demanar si es podia incorporar a la
mateixa.
Es va presentar tard a la reunió i va demanar si s’hi podia incorporar.
Reformulació:
* Van estudiar les causes de l’augment del nombre de matrícules i les con-
seqüències del mateix.
Van estudiar les causes i les conseqüències de l’augment del nombre de
matrícules.
© Editorial UOC 156 Teoria i pràctica de la traducció
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 156