A la Unió Europea, el panorama lingüístic és molt variat i els diferents estats
segueixen polítiques lingüístiques força diverses, que podem classificar, seguint
l’autora esmentada, de la manera següent: el monolingüisme, la protecció a les
minories, l’autonomia lingüística, el federalisme lingüístic i el bilingüisme insti-
tucional. L’Estat espanyol és un exemple paradigmàtic d’autonomia lingüística,
atès que la Constitució espanyola, tot i considerar el castellà com l’única llengua
oficial a tot el territori, estableix l’oficialitat de les altres llengües espanyoles en
les respectives comunitats autònomes, i d’acord amb el que estableixin els respec-
tius estatuts d’autonomia.
Si ens centrem en les zones catalanoparlants de l’Estat espanyol, podem dir,
d’acord amb García de Toro, que els principals factors que condicionen la traduc-
ció entre aquestes parelles de llengües són els següents:
la convivència entre les dues llengües
la proximitat formal
l’especificitat temàtica del mercat laboral
l’especificitat de l’ensenyament
La convivència i la situació de cooficialitat del català i el castellà garanteixen,
en principi, un alt nivell de coneixement d’ambdues llengües, fet que en condi-
ciona inevitablement el procés de traducció: d’una banda, sovint aquesta tra-
ducció no és necessària, i de l’altra, quan es duu a terme, sol respondre a criteris
diferents al de la intel·ligibilitat (econòmics, estètics i, fonamentalment, polí-
tics).
«Habrá textos que se traducirán del español al catalán para contribuir a la normaliza-
ción del catalán, por ejemplo, como sucede con la documentación administrativa, pero
también habrá textos que se traducirán del catalán al español para perpetuar la hege-
monía de la lengua mayoritaria, para poner de manifiesto la importancia y la difusión
del original (Parcerisas, 1998) y así un largo etcétera.»
Cristina García de Toro, La traducción entre lenguas en contacto. Catalán y español
(pàg. 54, 2009)
La proximitat formal entre les dues llengües, que s’explica per raons histò-
riques i geogràfiques, també en singularitza el procés de traducció, atès que pro-
voca interaccions constants, amb les conseqüents interferències lingüístiques,
que es produeixen, majoritàriament, en la direcció del castellà al català.
© Editorial UOC 141 La traducció entre el castellà i el català
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 141