en el cas concret de la combinació castellà-català. I a continuació parlem d’un àmbit
concret de la traducció del castellà al català, el dels textos jurídics i administra-
tius, tant perquè representa un exemple paradigmàtic de la funció normalitzado-
ra de la traducció, com per l’alt nivell de consolidació que hi ha adquirit la tra-
ducció en aquesta combinació lingüística.
En els dos apartats següents d’aquest capítol abordem el tema des de la pers-
pectiva de les convencions i l’estil propis de les dues llengües, així com del seu
funcionament gramatical, amb l’objectiu d’oferir estratègies lingüístiques concre-
tes que ajudin el traductor en la pràctica de la traducció castellà-català.
1. La traducció castellà-català: la traducció com a eina
de normalització lingüística
1.1. La traducció entre llengües en contacte: el cas concret
de la traducció castellà-català
És ben sabut que la convivència de diferents llengües en un mateix territori
és un fenomen freqüent a tot el planeta: actualment, al món hi ha uns 200 països,
però es parlen unes 6.700 llengües. Malgrat això, la traducció entre parelles de llen-
gües que conviuen en un mateix territori no sol considerar-se un objecte d’estu-
di gaire interessant, segurament perquè hi ha l’assumpció generalitzada que els
parlants d’aquestes zones són bilingües, i que això fa que la traducció hi sigui inne-
cessària, sobretot si es tracta de llengües molt properes, com és el cas del castellà
i el català.
Això explica el poc interès que ha suscitat aquest tema entre els estudiosos de
la traducció, tal com posa de manifest García de Toro (2009), que al seu treball,
La traducción entre lenguas en contacto: catalán y español, en fa un estudi aprofun-
dit en el qual ens basem per fer la panoràmica general que presentem en aquest
apartat.
D’acord amb l’autora, la realitat ens mostra que la traducció entre les llengü-
es que conviuen territorialment és força abundant, encara que no persegueixi
l’objectiu de la intel·ligibilitat; i que les persones que conviuen en aquests terri-
toris no solen ser bilingües, ja que sempre hi ha algun tipus de diglòssia. En un
context com aquest, la traducció juga un paper fonamental en el procés d’estan-
dardització de la llengua minoritària.
© Editorial UOC 140 Teoria i pràctica de la traducció
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 140