Capítol V
La traducció entre el castellà i el català
Ona Domènech Bagaria
Introducció
La traducció entre el castellà i el català, dues llengües molt properes que terri-
torialment es troben en contacte, presenta unes característiques determinades que
condicionen la tasca del traductor. D’una banda, la traducció entre aquesta combi-
nació lingüística sovint no respon a la voluntat de fer comprensible un text, atès que
els parlants del territori on conviuen les dues llengües són, majoritàriament, bilin-
gües. En aquest context, doncs, la traducció esdevé, fonamentalment, un instrument
de normalització lingüística, més que no pas una eina de comunicació.
D’altra banda, la proximitat entre les dues llengües, tot i ser un factor que, d’en-
trada, facilita el procés de traducció, també comporta greus problemes als traduc-
tors, atès que les interferències lingüístiques són constants. En aquest sentit, la
similitud entre castellà i català exigeix un treball de traducció acurat que es basi
en propostes lingüístiques genuïnes i autònomes de la comunitat lingüística de
la llengua d’arribada.
En aquest capítol oferim una panoràmica general de les característiques que
presenta la traducció de textos del castellà al català, tenint en compte els condi-
cionaments socials que envolten aquest procés de traducció en els territoris de parla
catalana de l’Estat espanyol.
En el primer apartat comencem per exposar breument les característiques
pròpies de la traducció entre llengües territorialment en contacte, centrant-nos
© Editorial UOC 139 La traducció entre el castellà i el català
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 139