Falta d’aplicació d’estratègies per resoldre el problema (competència estra-
tègica).
• Deficiències en la documentació o en l’ús d’eines informàtiques (compe-
tència instrumental).
Com ja sabem, en el model de la traducció funcional, el marc normatiu es pro-
dueix en l’encàrrec de traducció. És a dir: l’encàrrec de traducció determina la fron-
tera entre allò que serà considerat error. I serà un error de traducció qualsevol infrac-
ció de les previsions de l’encàrrec.
Qualsevol element que s’allunyi de la previsió de l’encàrrec serà, per tant, un
error. D’aquesta manera, hem de considerar errors situacions com les següents:
No complir les condicions pragmàtiques que s’han d’utilitzar.
Transgredir les convencions culturals.
No respectar les característiques lingüístiques i estilístiques que s’esperen
en un text destinat a tal audiència i per a tal funció, etc.
Els errors es poden classificar de formes distintes. Una classificació possible
distingeix entre errors molt greus, greus i lleus:
a) Errors molt greus
Canvi de sentit: error semàntic greu, incoherència lèxica.
Fals sentit: fals amic, ús incorrecte del lèxic i de la fraseologia específica, alte-
ració de la finalitat comunicativa, error cultural.
Sobreinterpretació: interpretació del text més enllà del que diu (paràfrasis
explicatives innecessàries, explicitacions inadequades).
Omissió greu: aquella que no es pot recuperar per mitjà del context; manca
d’un o més mots dintre del text; supressió d’una part de la frase; absència
d’una peça clau en l’estructura sintàctica.
Incorrecció gramatical (errors de normativa).
b) Errors greus
Errors en l’ordenació dels elements lingüístics.
Errors de registre (propis del text).
Adequació formal del text a un model preestablert.
© Editorial UOC 136 Teoria i pràctica de la traducció
Teoria practica traduccio_(UOC) 27/09/12 08:59 Página 136